Návštěvní řád

Při vstupu do areálu je každý návštěvník povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení a pokyny zaměstnanců.

Tento návštěvní řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků „Turisticko – rekreačního areálu“ a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován stejně jako pokyny zaměstnanců provozovatele.

Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu se návštěvník zavazuje dodržovat veškeré ustanovení návštěvního řádu a řídit se i pokyny plavčíků a ostatních zaměstnanců areálu.

VŠEOBECNÉ INFORMACE A POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU

 1. Kapacita areálu je maximálně 441 osob. Při naplnění kapacity nepovolí provozovatel vstup dalším návštěvníkům.
 2. Provozní doba areálu je stanovena v květnu a v září od 10:00 do 18:00 hod. V červnu, červenci a srpnu je provozní doba: od 9:00 do 20:00. Čtvrtek otevřeno od 7:30 do 20:00, pondělí od 12:00 do 20:00 (sanace areálu). Čtvrtek 6:30 – 7:30 vyhrazeno pro zájmový útvar plavecké všestrannosti.

I. VSTUP DO PROSTORU AREÁLU

 1. Vstup je povolen pouze v provozní době a pouze s platnou vstupenkou,kterou je možné zakoupit v pokladně areálu.Ceny vstupenek jsou dle platného ceníku a vstup je jednorázový.Prodej vstupenek začíná otevřením areálu a končí 60 minut před uzavřením areálu.Zároveň je 60 minut před koncem provozu uzavřen přístup do areálu z venku. Vstup do areálu je možný pouze bránou ze Spálené ulice. Při ztrátě vstupenky se náhrada neposkytuje a návštěvník zaplatí při odchodu z areálu celodenní vstupné. Doba pobytu na vstupenku s omezeným časovým pobytem začíná a končí průchodem vstupním turniketem.
 2. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Tento doprovod odpovídá za jejich bezpečnost a nenechává je bez dozoru. Každé dítě musí mít vlastní plavky. Děti do 3 let věku musí mít plavky s gumičkami na nohavičkách.
 3. Koupaliště nebo jeho část může být v určitých hodinách vyhrazen školám, organizacím nebo sportovní přípravě. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru zakázáno koupání veřejnosti.
 4. Za případnou ztrátu věcí návštěvníků nenese provozovatel odpovědnost.
 5. Pokladna má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen přístup.
 6. Při nepříznivém počasí ( déšť,bouřka,nízká teplota vzduchu ) může provozovatel na přechodnou dobu areál uzavřít.V tomto případě se vstupné nevrací.
 7. Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénu z hygienických důvodů použít WC a sprchy a projít pouze vymezeným prostorem přes brodítka.
 8. V čisté zóně ( zádlažba kolem bazénů ) je zakázáno konzumovat jídlo,nápoje a rozkládat deky či osušky.

II. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU

 1. Do prostoru areálu mají zakázán přístup a pobyt osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných látek.
 2. Do prostoru areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků, tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor budícími nemocemi, bacilonosiči střevních a jiných chorob, kteří nejsou od rodiny izolováni, osoby postižené chorobami provázené výtokem, osoby s kožními parazity, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu a zahmyzené.
 3. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejíž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 4. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů pracovníků areálu.
 5. Do areálu koupaliště platí zákaz vstupu se zvířaty.

III . PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. Všichni návštěvníci areálu jsou povinni se před vstupem do bazénu osprchovat.
 2. Návštěvníci areálu se nesmí koupat ve spodním prádle, tričku či jiném druhu oděvu (trenýrky, kalhoty s volnými nohavicemi a kapsami).
  Návštěvník musí mít vždy čisté plavky. Do bazénu je zakázán vstup ve svrchním oblečení a dětem bez plavek nebo papírových plen, které nejsou určeny ke koupání.
 3. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení koupaliště a šetřit vodou.
 4. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
 5. Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost. K osobám s omezenou schopností pohybu se návštěvníci chovají ohleduplně.
 6. Pohyb po a v areálu je možný pouze v provozní době.
  Po 20,00 hod.( v květnu,září po 18,00 hod ) je každý návštěvník povinen opustit prostory bazénů.
 7. Pro veškerý provoz je nutno používat cest a travnatých ploch. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, úrazy a poranění, které si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto návštěvního řádu.
 8. Ke hrám je nutno používat vyhrazených míst.

IV . BEZPEČNOST​

 1. Bezpečnost u bazénů zabezpečují plavčíci.
 2. Místnost ošetřovny je označena logem. Drobná poranění ošetří, nevolnosti a první pomoc v případě tonutí podá plavčík. Při zdravotních potížích jiného charakteru přivolají lékařskou pomoc.
 3. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale by se měli v zájmu vlastní bezpečnosti zdržovat jen v prostorách pro neplavce.
 4. Návštěvníci trpící epilepsíí či jiným zdravotním postižením tuto skutečnost ve vlastním zájmu ohlásí plavčíkovi.
 5. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů plavčíka.
 6. Při potřebě poskytnutí jakékoliv první pomoci ihned vyhledejte plavčíka. Tento drobná poranění ošetří nebo přivolá pomoc. Stejně tak ihned informujte plavčíka v případě, že zpozorujete tonutí.
 7. V době bouřky je nutné z důvodu bezpečnosti opustit bazény podle pokynů plavčíka.
 8. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců provozovatele koupaliště, kteří jsou odpovědní za provoz, bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto Řádu.

V. V AREÁLU NENÍ DOVOLENO

 1. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu uklouznutí), vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.
 2. Jezdit v areálu na kole, kolečkových bruslích, a skateboardu aj. dopravními prostředky (neurčí-li provozovatel jinak).
 3. Trhat a poškozovat vysázenou zeleň.
 4. Svévolně přemisťovat zařízení a vybavení koupaliště.
 5. Vylepovat, znečišťovat či popisovat prostory areálu a zdržovat se v nich mimo provozní dobu.
 6. Zakazuje se skákat do bazénu mimo místa k tomu vyhrazená.
 7. Zakazuje se bezdůvodné volání o pomoc.
 8. Je zakázáno vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost, sprch, WC druhého pohlaví a do částí areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních důvodů.
 9. Je zakázáno plivat na podlahu a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakkoliv znečisťovat areál koupaliště.
 10. V šatnách a kabinkách kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
 11. Je zakázáno používání soukromých elektrických přístrojů a jejich donáška do areálu.
 12. Je zakázáno kouřit v celém areálu (mimo vyhrazená místa) a brát sebou ostré předměty, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění.
 13. Je zakázáno přelézat a podlézat oplocení nebo jakýmkoliv způsobem obcházet vstupní turnikety.
 14. Do prostoru čisté zóny je možno vstupovat pouze přes brodítka po osprchování. V prostorách brodítek se nepoužívají mýdlové prostředky ani šampony.

VI. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ​

 1. Návštěvníci, kteří nebudou i přes napomenutí respektovat shora uvedené zásady a ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechnou pokynů odpovědných pracovníků, mohou být bez nároku na vrácení vstupného vykázáni z areálu.
 2. Za zajištění první pomoci v areálu koupaliště a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.
 3. Informace pro veřejnost jsou umístěny na informačních tabulích při vstupu do areálu ze Spálené ulice a dále v areálu ( orientační značení,teploty vody a vzduchu).
 4. Se stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou návštěvníci obracet přímo na vedení provozovatele tj. Technické služby města Blatné s.r.o.
 5. Tento návštěvní řád byl projednán radou města dne 25.5.2016 a schválen usnesením č.212/16

V Blatné dne 26.5.2016 Bc. Kateřina Malečková, starostka Města Blatná Ing. Pavel Srb, jednatel společnosti TSM Blatná s.r.o.